Co oznacza i jakie cele obejmuje CSR?

Cele zrównoważonego rozwoju stanowią ważny element strategii coraz większej liczby firm. Mając kontakt ze środowiskiem biznesowym, nietrudno spotkać się z terminami CSR czy ESG – czy to będąc klientem, partnerem, czy zarządzając firmą. Warto dowiedzieć się, co właściwie oznaczają te skróty oraz jak mogą wpłynąć na codzienne decyzje zakupowe i budowanie wizerunku firmy.

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

Dla dobrego zrozumienia tematu na początek warto rozwinąć dwa najistotniejsze skróty dotyczące wpływu przedsiębiorstw na środowisko oraz społeczeństwo. Jednym z nich jest CSR – corporate social responsibility, czyli właśnie społeczna odpowiedzialność biznesu. Drugi, czyli ESG, w pełnej formie brzmi environmental, social and corporate governance i odnosi się do poszczególnych filarów tego typu strategii. Kolejnym ważnym pojęciem jest także „zrównoważony rozwój” – co istotne, wiele firm stosuje wszystkie z tych trzech terminów zamiennie, co nie do końca jest zasadne.

Cele zrównoważonego rozwoju, CSR oraz strategia ESG są dość podobne i skupiają się na uwzględnieniu aspektów społecznych i środowiskowych w rozwoju firmy. To w pewnym stopniu odejście od stosowanych przez długi czas modeli zarządzania, które zakładały praktycznie jedynie zwiększanie zysków. Obecnie wyniki finansowe są równie istotne jak dbałość o pracowników, otoczenie i warunki dla klientów. To, jak ważny stał się zrównoważony rozwój, potwierdzają nie tylko największe międzynarodowe koncerny, ale i coraz częściej lokalne przedsiębiorstwa, które coraz chętniej wprowadzają do swoich struktur specjalne działy poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu i zapraszają do współpracy specjalistów, którzy wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie w celu rozwoju przedsiębiorstwa oraz budowania jego pozytywnego wizerunku. Po latach pracy w tym zakresie stwierdzono, że sama społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest wystarczająca w obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Sposobem rozwiązania tego problemu miała być więc strategia ESG, dlatego terminy te nie są tożsame i nie powinny być wykorzystywane naprzemiennie.

Polecane  Zarządzanie kosztami energii: jak firmy mogą oszczędzać?

Cele zrównoważonego rozwoju – czym są i kto je określa?

Cele zrównoważonego rozwoju – z angielskiego SDG, czyli Sustainable Development Goals, to określany przez ONZ plan działania mający na celu doprowadzenie do światowych przemian, w którym potrzeby żyjącego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony z uwzględnieniem dbałości o środowisko i w trosce o kolejne pokolenia. Poświęcony im dokument podpisali w 2015 przywódcy krajów członkowskich ONZ, zgadzając się tym samym na podjęcie działań w celu redukcji ubóstwa, zapewnienia równego dostępu do edukacji, żywności i wody pitnej, równości szans, przestrzegania praw człowieka, ale też ochrony środowiska naturalnego, łagodzenia zmian klimatycznych i dostępu do zrównoważonych źródeł energii. ONZ określa aż 17 celów zrównoważonego rozwoju, a także związane z nimi działania. W ich osiągnięciu mają brać udział wszystkie strony i szczeble krajów członkowskich – rządy państw, organizacje międzynarodowe, pozarządowe, jednostki z sektora nauki i biznesu, a także obywateli. Cele podzielono na 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój i partnerstwo.

Co mogą obejmować cele zrównoważonego rozwoju?

Wśród celów zrównoważonego rozwoju określonych przez ONZ znalazło się wiele podstawowych kwestii, takich jak eliminacja ubóstwa i głodu, zapewnienie godnych warunków sanitarnych oraz dostępu do wody pitnej wszystkim mieszkańcom ziemi. Nie brakuje także ważnych kwestii społecznych, takich jak umocnienie pozycji kobiet i dziewcząt, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zapewnienie równości płci, a także równości pomiędzy krajami. Wiele celów dotyczy również odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji, a także działań w obszarze klimatu – ochrony życia lądowego i wodnego. Jednym z filarów celów zrównoważonego rozwoju jest dążenie do utrzymania światowego pokoju oraz partnerstwa w osiąganiu tych postanowień. Cele zrównoważonego rozwoju mogą być osiągane także na poziomie lokalnym, dlatego coraz więcej przedsiębiorstw kształtuje swoją działalność właśnie na tej podstawie. Społeczna odpowiedzialność biznesu przyjmuje wiele form, które często bezpośrednio zależą od modelu danej firmy. Przeważnie jednak strategia ESG opiera się na następujących filarach:

  • dbałość o środowisko i minimalizowanie śladu węglowego – ograniczenie zużycia energii i produkcji odpadów, zmniejszenie emisji CO2, korzystanie z bardziej ekologicznych rozwiązań, recykling;
  • troska o pracowników i klientów – w przypadku sklepów spożywczych społeczna odpowiedzialność biznesu może polegać na ułatwieniu klientom podejmowania dobrych decyzji zakupowych i wyrabiania zdrowych nawyków żywieniowych, i obejmować np. oferowanie produktów o zdrowszym składzie;
  • transparentne i rzetelne zarządzanie, wprowadzanie projektów na rzecz lokalnej społeczności, pielęgnowanie zasad równości i brak dyskryminacji, tworzenie programów mających na celu rozwój kompetencji pracowników;
  • troska o społeczność lokalną – może to być np. organizacja stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, stworzenie miejsc pracy dla absolwentów, organizacja projektów edukacyjnych lub inwestowanie w lokalne biznesy, ale też ochrona i działanie na rzecz lokalnych ekosystemów.
Polecane  Społeczna odpowiedzialność biznesu – co to jest?

Skąd dowiedzieć się, jak dana firma wypełnia założenia społecznej odpowiedzialności biznesu? Pomocny w ocenie tego aspektu będzie raport ESG. Wielu przedsiębiorców  udostępnia dane na ten temat co roku, co pozwala podjąć odpowiedzialny wybór w kwestii codziennych zakupów, zatrudnienia czy współpracy. Chcąc osiągnąć stawiane sobie cele, przedsiębiorstwo powinno dopasować podejście do rodzaju działalności, a także wprowadzić odpowiednie procedury mające na celu monitoring postępów. Konieczne będzie także przyjęcie określonych wskaźników, które pomogą ocenić, w jakim stopniu został zrealizowany plan. Jednym z ważnych czynników podczas wprowadzania strategii zrównoważonego rozwoju do firmy jest komunikacja – dzięki niej można nie tylko dotrzeć z informacją do lokalnej społeczności, ale przede wszystkim do potencjalnych klientów i partnerów, a to pozytywnie przekłada się na wizerunek przedsiębiorstwa.

Źródła:

  • https://www.gov.pl/web/polskapomoc/cele-zrownowazonego-rozwoju#:~:text=Cele%20Zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20Rozwoju%20
  • https://sustainablecircle.pl/knowledge/strategia-zrownowazonego-rozwoju/
  • https://www.parp.gov.pl/csr
  • https://harbingers.io/blog/czym-jest-esg